Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt – Ken je klant, Gegevensuitwisseling!

Als projectleider bij de programmaraad ben ik actief op diverse thema’s waaronder het thema ‘ken je klant’, want om mensen op de arbeidsmarkt (nieuwe) kansen te geven, is het belangrijk hen goed en eenduidig in beeld te hebben. Informatie over het arbeids- en ontwikkelpotentieel van kandidaten vormt het fundament van een goede dienstverlening aan werkgevers. Als projectleider werk ik mee aan het eenvoudiger maken van de regelgeving in het sociaal domein. Ook faciliteren wij de discussie over uniformering en harmonisatie  van de dienstverlening van de arbeidsmarktregio’s. Als projectleider Gegevensuitwisseling heb ik bijgedragen aan het vinden van AVG-proof ICT-oplossingen voor gegevensuitwisseling binnen arbeidsmarktregio’s. Daarnaast was ik namens de Programmaraad betrokken bij de ontwikkeling van één gegevensset met betrekking tot werk.

Als projectondersteuner begeleid ik arbeidsmarktregio’s bij de implementatie van ‘Praktijkleren in het mbo met praktijkverklaring. Dit is een pilot van de ministeries SZW en OCW, SBB en de Programmaraad om te verkennen hoe praktijkleren duurzame plaatsingen kan bevorderen.

Als coördinator heb ik twee Klantreis-onderzoeken geleid. Eén naar matching in de arbeidsmarktregio’s en één naar simpel switchen tussen dagbesteding en werk. Een Klantreis is een bijzondere onderzoeksvorm die vooral kijkt naar de contactmomenten van bijvoorbeeld werkzoekenden met instanties en zijn ervaringen en beleving daarbij.

samenvoordeklant.nl

Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt

www.samenvoordeklant.nl/praktijkleren

Als projectleider Programmaraad heb ik mij in 2020/2021 bezig gehouden met Praktijkleren in het mbo via de derde leerweg. Hierbij heb ik met name ingezet op de ondersteuning van regionale partijen bij het vertalen van landelijke ontwikkelingen in wetgeving en beleid naar de praktijk in de arbeidsmarktregio’s. Het stimuleren van de regionale samenwerking tussen overheid, onderwijs en werkgevers.
En het versterken kennisuitwisseling en netwerken tussen regio’s door middel van praktijkvoorbeelden, webinars, workshops en andere ontmoetingsmomenten. Enkele voorbeelden van de producten die ik heb ontwikkelt is het stappenplan voor professionals  en een handreiking Scholing via praktijkleren in het mbo. 

Regionaal Werkbedrijf Zwolle – Ontwikkelen integrale dienstverlening

Als projectleider/aanjager Werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening heb ik samen met de veertien gemeenten en de SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio Zwolle werkgelegenheidsinstrumenten geharmoniseerd en de werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening geprofessionaliseerd.

Als projectleider stimuleer ik de arbeidsmarktregio Regio Zwolle bij het ontwikkelen van een integrale dienstverlening tussen de werkzoekende- en werkgeversdienstverlening. Essentieel onderdeel van de opdracht is het ontwikkel- en arbeidspotentieel in de regio in beeld te brengen en te houden. Als verbindende factor tussen landelijk, regionaal en lokaal beleid en schakel ik gemakkelijk op strategisch tactisch en operationeel niveau om de doelen en ambities te realiseren.


daarwerkenweaan.nl

wspregiozwolle.nl

FactorWerk arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe – Transparant bestand

Als projectleider Transparantie werkzoekendenbestand en werkgevers heb ik gezorgd voor een transparant bestand dat zicht biedt op het arbeids- en ontwikkelpotentieel in de regio, waarbij alle gemeenten de werkfitte kandidaten in beeld hebben (Sonar) en alle bemiddelbare kandidaten een ontwikkel- of zoekprofiel hebben.

factorwerk.org

Eerdere projecten

Gemeente Zwolle – Berekenen salaris en loonkostensubsidie

Als loonwaarde-expert gaf ik onafhankelijke, gedegen beoordelingen over de hoogte van de loonkostensubsidie en een betrouwbaar beeld over tempo, kwaliteit en inzetbaarheid in vergelijking met een regulier, volledig inzetbare collega.

Als extern ondersteuner Doelgroepenregister was ik betrokken bij de Pilot Banenafspraak en het in kaart brengen van de competenties van kandidaten met een Doelgroep-registratie. 

Gemeente Heerde - Regievoerder Werk

Als regievoerder Werk was ik onder meer verantwoordelijk voor het proces van instroom/doorstroom/uitstroom van werkzoekenden binnen de Pilot Werk, die samen met werkbedrijf Lucrato wordt uitgevoerd